Przykłady globalizacji na płaszczyźnie ekonomicznej

Pobierz

Zobacz odpowiedź.. - niekorzystny wpływ sytuacji politycznej na .Poza tym globalizacja na przykład w produkcji - w jednym kraju wysoko uprzemysłowionym może mieć zależności i wpływ na wiele pozostałych krajów.. Globalizacja gospodarki światowej - przejawy, formy i uwarunkowania Globalizacja w najszerszym ujęciu oznacza proces intensyfikacji politycz-nych, kulturalnych i ekonomicznych relacji na płaszczyźnie międzynarodowej.. Wielowymiarowość i wielopoziomowość globalizacji trafnie ujmuje B. B. Parker, definiując globalizację jako rosnącą przenikalność wszelkiegoGlobalizacja jest to proces występujący w gospodarce światowej charakteryzujący się przede wszystkim nasileniem się mobilizacji i przepływu dóbr, kapitałów i siły roboczej w skali ogólnoświatowej, rozwój transportu, komunikacji, telekomunikacji oraz szybki przepływ informacji w mediach.. Tej ewolucji gospodarczej towarzyszą przeobrażenia w sferze społecznej, kulturowej .Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych GLOBALIZACJA CYKLI KONIUNKTURALNYCH NA PRZYKŁADZIE UNII EUROPEJSKIEJ, STREFY EURO, STANÓW ZJEDNOCZONYCH I JAPONIISkutki globalizacji na przykładzie Polski.. Przykłady organizacji międzynarodowych MiędzynarodowyFundusz Walutowy .Globalizacja jest procesem niezwykle złożonym, mającym wiele wymiarów, wśród których na szczególną uwagę zasługuje wymiar gospodarczy, determinujący w dużym stopniu pozostałe płaszczyzny globalizacji..

Podaj po trzy przykłady globalizacji na płaszczyźnie ekonomicznej, kulturowej, politycznej i ekologicznej.

W artykule określono zasadnicze przejawy od-działywania globalizacji w wymiarze gospodarczym obejmujące: handel międzynarodowy,ujęciu sprowadza definicję globalizacji do globalizacji ekonomicznej, tu następuje proces integrowania się zarówno krajowych, jak i regionalnych rynków, na których są oferowane towary, usługi czy kapitał.wiążą się między innymi z tym, że swoim zasięgiem obejmuje ona obok na­ uk ekonomicznych między innymi nauki polityczne, socjologiczne i kulturo- znawcze2..

Warto odnotować, że różne państwa mogą osiągać różne korzyści jak i ponosić straty z tytuły globalizacji.

W płaszczyźnie politycznej przejawy globalizacji dotyczą głównie procesów integracyjnych, wspólnego działania o charakterze globalnym np. przeciwdziałania terroryzmowi czy działania Interpolu.Przejawy globalizacji ekonomicznej • liberalizacja przepływów towarów, usług, kapitału i pracy, .. dotyczące społecznego wymiaru globalizacji dzieli się na 3 części: 1. wskaźniki kontaktu osobistego (np. turystyka .. Te wielkie firmy większość swoich kapitałów poza granicami kraju macierzystego, np.Globalizację można rozpatrywać na różnych płaszczyznach: społecznej (społeczno‑kulturowej), gospodarczej (gospodarczo‑technologicznej), ekonomicznej i ekologicznej.. Jest więc zjawiskiem rosnących związków i współzależności pomiędzy * Prof. zw.Przegląd Prawniczy Ekonomiczny i Społeczny 3/2014 170 Ogólnoświatowa rola Unii Europejskiej - próba wyjaśnienia jej znaczenia Katarzyna Taraba Integracja europejska wobec procesu globalizacji Na przełomie wieków zmianie uległo nie tylko lokalne, ale i globalne otoczenie procesu integracji europejskiej.. Także to, co dla jednych krajów jest negatywne dla innych może być korzystne.Globalizacja Korporacja Korporacja Kryteria tworzenia filii Cechy korporacji Branże, w których działają korporacje Przykładowe korporacje Ekspansja w celu powiększenia zysku poprzez: Za i przeciw korporacjom Slajd 10 Globalizacja Płaszczyzny globalizacji Globalizacja na płaszczyźnie ekonomicznej Globalizacja na płaszczyźnie .na przykład "wiek skrajności"1, "koniec historii"2, "widzialna ciemność"3, z których każde podkreśla jego przełomowość, wyjątkowość i niepowtarzalność..

Men sometimes (do) ...Przykładem globalizacji są także wielkie odkrycia geograficzne Europejczyków i rozwój imperiów kolonialnych.

W tym kontekście często wymienia się Unie Europejska.Wielkim pozytywem działań globalizacyjnych jest napływ kapitału zagranicznego, modernizacja linii produkcyjnych, zastosowanie nowoczesnych technologii, szybszy rozwój, zwiększenie inwestycji, oraz inwestowanie przedsiębiorstw z krajów rozwiniętych w krajach mniej zamożnych.Tak więc przykłady globalizacji w zasadzie wykraczają poza standardowe ramy ekonomiczne, ponieważ w ostatecznym rozrachunku mają znaczny wpływ na szeroki zakres działań społecznych, w tym na kulturę, politykę i ideologię.Niewątpliwie proces ten będzie odgrywać kluczową rolę w światowej gospodarce naszego czasu, dając impuls do stworzenia wystarczająco silny całkowicie nowego systemu stosunków międzynarodowych, politycznych i gospodarczych.Przytoczone przykłady związków pomiędzy czynnikami rynkowymi a ich potencjalnymi efektami zewnętrznymi pokazują, iż w epoce globalizacji rozwój gospodarczy jednych może być realizowany kosztem innych.Wskaż 6 przykładów globalizacji na płaszczyźnie społeczno- kulturowej, których jesteś bezpośrednim uczestnikiem.. Do najważniejszych z nich należą kryzysy, jakie dotknęły Meksyk w latach 1994 - 1995, kraje Azji Południowo - Wschodniej w latach 1997 - 1998, Rosję w 1998, Brazylię w 1999r..

Zaloguj się, by dodać komentarz.Przedstaw przykłady globalizacji na płaszczyźnie ekonomicznej mające twoim zdaniem duży wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy świat.

Na przykład krach firmy DAEWOO z Korei Południowej ma wpływ na produkcję samochodów w Polsce, pociągając za sobą bezrobocie, a więc w ten sposób oddziałuje na gospodarkę innych krajów.Wśród negatywnych skutków globalizacji w aspekcie ekonomicznym wymienia się również kryzysy walutowe i finansowe.. Organizacje te wpływają na światowa gospodarkę, a przez to ograniczają niezależność państw narodowych.. Globalizacja niesie za sobą szereg tak pozytywnych, jak i negatywnych skutków.. 100 największych firm w 1993 roku zatrudniało na całym świecie około 5 milionów pracowników..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt