Wpisz we właściwe rubryki tabeli postulaty odpowiadające podanym ruchom politycznym

Pobierz

5 - zmiana .3.Królestwo Polskie w latach znajdowało się w ścisłym związku politycznym z Rosją.. Wśród wymienionych poniżej wydarzeń wskaż to, które chronologicznie jest pierwsze, i to, które jest ostatnie.. Zmiana czasu.. Edmund Burke, Karol Marks, Giuseppe Mazzini, Robert Owen, Adam Smith Liberalizm Konserwatyzm Socjalizm utopijny Komunizm Dopytaj Obserwuj Zgłoś nadużycie!. .Język polski II gimnazjum pomocy !. Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Wpisz we właściwe rubryki imiona i przydomki królów, którzy panowali w Polsce podczas wymienionych w tabeli wydarzeń z historii powszechnej.. W tabeli obok wydarzenia pierwszego wpisz literę "a", a obok ostatniego - "b" …./2 A Uchwalenie Konstytucji 3 maja B Egzekucja Ludwika XVIUzupełnij tabelę.. Wiosny Ludów, powstania styczniowego i rewolucji roku 1905.Czas ten cechował również rozwój kultury .B.. Podaj, w którym roku miały miejsce wydarzenia opisane w tekście.. C. Wyjaśnij znaczenie bitwy, o której wspomniano w tekście, dla losów Polski i Europy.. Przyporządkuj nazwę postawy wymienionym postaciom.. Po wybuchu wojny zamierzał wkroczyć na teren zaboru rosyjskiego wywołał tam powstanie i na wyzwolonym obszarze utworzyć zalążek niepodległego państwa.D Ruch egzekucyjny 16.. Pozorna wędrówka Słońca po niebie..

!Wpisz we właściwą rubrykę tabeli po jednym myślicielu reprezentującym daną ideologię polityczną.

Wpisz w odpowiednie komórki podane przykłady skali.. Podane nazwy związane z dziejami Polski w II połowie XIX w. umieść w odpowiednich rubrykach tabeli, dobierając po .Podaj, w którym roku mogła powstać zacytowana ballada.. F. Występowanie stref oświetlenia Ziemi.. Postać Nr zadania Wypełnia Maks. liczba pkt egzaminator Uzyskana liczba pkt 1.A.. 3 4 Egzamin maturalny z historii Poziom podstawowy Zadanie 4. Podaj, stosowaną w historiografii, nazwę ruchu politycznego, którego postulat został .wpisz we właściwe rubryki tabeli pozytywne i negatywne skutki rozbicia dzielnicowego.. korzystając z mapy politycznej Europy.. 2010-05-12 16:47:47 Podane wyrazy wpisz w odpowiednie rubryki tabeli : 2015-03-04 17:45:06A.. 4.Odpowiedzi wpisz we właściwe rubryki tabeli.. Występowanie astronomicznych pór roku.. Lata.. W ciągu 83 lat w dziejach Polski doszło do wielu wydarzeń, m.in.. W życiu politycznym Królestwa występowały różne postawy wobec rosyjskiego zaborcy.. B. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.. Aleksander Wielki.. Do każdej zasady ustroju państwa przyporządkuj odpowiedni zapis z Konstytucji 0-1 p.RP.. Najwyżej umieść najważniejszy dokument.. Ruch obiegowy: - występowanie astronomicznych pór roku - zmiana oświetlenia Ziemi w ciągu roku - zmiana wysokości górowania Słońca nad widnokręgiem..

Wpisz właściwe litery w odpowiednich rubry-kach tabeli.

Podaj imię i przydomek dziadka Henryka IV Probusa C. Określ pokrewieństwo łączące Bolesława Wysokiego i Konrada I Mazowieckiego 8.. Temat przemówienia : Adresat przemówienia : Okoliczności wygłaszania mowy: Wartości przywołane przez mówcę : Zadania dla młodzieży : Rola języka w odkrywaniu własnej tożsamości : Postawa "miec" : Postawa "byc": Cechy .. 1.W pobliskim lesie znalazłam mnóstwo grzybów.. Podaj trzy przyczyny zmiany liczby pasażerów w międzynarodowym ruchu lotniczym w Polsce w okresie 2004−2008.. Wybierz go spośród fragmentów oznaczonych literami A-D.. Rzeka dzieliła miasto na dwie części umożliwiając także stworzenie ochronnej fosy.. Jan Paweł II Przemówienie do młodzieży( fragment) Na podstawie odpowiedzi na polecenia 1.-7. Podaj, stosowaną w historiografii, nazwę ruchu politycznego, którego postulat został spełniony w wyniku zacytowanego postanowienia sejmu.. a) Zlikwidowanie resztek autonomii Królestwa Polskiego, b)Uwłaszczenie chłopów w Galicji, .. Ruch ludności Galicji w latach 1881 - 1910.. Zadanie 27.. Wpisz we właściwych miejscach nazwy firm francuskich oraz przykłady wytworzonych przez nie produktów.B.. które ze źródeł wyraża postulaty robotników strajkujących w 1970 r., a które robotników strajkujących w 1980 r. .. G. Zmiana wysokości górowania Słońca nad .wpisz we właściwe rubryki tabeli pozytywne i negatywne skutki rozbicia dzielnicowego..

W każdym wierszu tabeli zaznacz właściwą literę.

B. Występowanie dnia i nocy.. B władza precz!. Zygmunta III Wazy.Ruch narodowy - 1887 - powstanie Ligi Narodowej w Genewie, organizacji nawiązującej do Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, 1897 - powstanie w Królestwie Polskim pierwszej partii politycznej o charakterze nacjonalistycznym - Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego, - Narodowa Demokracja (ND, endecja, ruch wszechpolski) - określenie ruchu narodowego reprezentowanego przez Ligę .A Test 4 Uporządkuj w tabeli podane niżej skutki ruchów Ziemi.. Odpowiedź uzasadnij.. przydawka/ na jakie pytania odpowiada?/ jaką funkcję pełni w zdaniu?/ Jaką częścią mowy została wyrażona/Partie polityczne w Polsce - lista działających na terenie Polski (oraz skupiających Polaków w okresie zaborów, a także działających na emigracji w okresie PRL) partii i innych ugrupowań politycznych.Zawiera spis wszystkich aktualnie zarejestrowanych partii politycznych oraz listy wybranych partii, koalicji i działających na zasadzie partii ugrupowań z przeszłości (a także .Wpisz daty podanych wydarzeń w odpowiednie rubryki tabeli..

Wpisz je w odpowiednie rubryki.

Wpisz w odpowiednie komórki właściwe nazwy państw oraz ich stolic wybrane z podanych.. C znieść własność prywatną środków produkcji!. (s.50-51) wypełnij tabelę.. Postawy: lojalizm, opozycja legalna, postawa niepodległościowaRoman Stanisław Dmowski (ur.9 sierpnia 1864 w Kamionku, zm. 2 stycznia 1939 w Drozdowie) - polski polityk, publicysta polityczny, minister spraw zagranicznych, poseł na Sejm Ustawodawczy II Rzeczypospolitej, poseł II i III Dumy Państwowej Imperium Rosyjskiego.Współzałożyciel Narodowej Demokracji (endecji, ruchu narodowego), główny ideolog polskiego nacjonalizmu.wpisz do tabeli właściwe wyrazy z podanych wypowiedzeń.. Sejm podjął przedstawioną decyzję za panowania 1.. …./5Wpisz do tabeli właściwą literę.. Wybierz ich spośród podanych poniżej postaci.. Na wykresie przedstawiono liczbę pasażerów w międzynarodowym ruchu lotniczym w Polsce po 2000 roku.. Występowanie zjawiska nocy polarnej.. 2010-09-09 18:05:03 Wpisz poniższe nazwy substancji w odpowiednie rubryki tabeli .. odWpisz we właściwe pola terminy które podano poniżej 2012-10-10 19:01:45 Wpisz poniższe nazwy substancji w odpowiednie rubryki tabeli.. 753 rok p.n.e.-założenie Rzymu 966 rok-chrzest Polski 1853 rok- wynalezienie lampy naftowej przez Ignacego Łukasiewicza 201 rok p.n.e.-koniec II wojny Rzymu z Kartaginą 44 rok p.n.e.-śmierć Gajusza Juliusza Cezara 1791 rok-uchwalenie Konstytucji 3 maja 1039 rok-wybuch II wojny światowej 490 rok p.n.e.-bitwa pod Maratonem TABELA .Odpowiadające im litery wpisz we właściwe kratki.. 2010-09-09 18:05:03; wymien pozytywne skutki rozbicia dzielnicowego 2010-09-17 20:24:54; negatywne i pozytywne skutki tarcia 2009-04-26 21:17:55; Uzupełnij tabelę , wpisując w odpowiednie rubryki pozytywne i negatywne skutki odkryć geograficznych .POWSTANIE STYCZNIOWE 22 sty 1863 - 11 kwi 1864 Przyczyny : * porażka Rosji w wojnie krymskiej (wojna Rosji z koalicją Turcji, Anglii, Francji i Sardynii) * branka * sukcesy Włochów (przy pomocy Francji pokonali Austrię i zjednoczyli większą część swojego kraju) * zaostrzenie represji ; aresztowania polskich patriotów Przyczyny klęski powstania: * przewaga militarna Rosji * tylko .Ruch obrotowy: - występowanie dnia i nocy - spłaszczenie Ziemi przy biegunach - różnica czasu słonecznego pomiędzy miejscami położonymi na różnych południkach - pozorny dobowy ruch Słońca i innych gwiazd po niebie.. Odpowiedzi wpisz we właściwe rubryki tabeli.. Następnie odpowiedz na pytania dotyczące tych części zdania.. Zygmunta Starego.. Pałac Kultury i Nauki im.Orientacja Proaustriacka - na czele stał Józef Piłsudski, wrogiem była Rosja a celem: Piłsudski uważał Rosję za głównego wroga Polski.. Źródło 1.. Wpisz do schematu we właściwej kolejności odpowiednie litery.Historia Polski w latach - historia Polski od upadku powstania listopadowego (1831) i Wielkiej Emigracji do wybuchu I wojny światowej (1914), po zakończeniu której Polska odzyskała suwerenność (1918).. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt