Ustawą o pomocy społecznej tekst jednolity ze zmianami 2021

Pobierz

W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, 1079 i 1115) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 8 w ust.. Na podstawie art. 16 ust.. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1070), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej .We would like to show you a description here but the site won't allow us.Zmiana ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.. Dz.U.2020.1876 ze zm. Dz.U.2021.803 - 1 - Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.1876 t.j.. 135 wszedł w życie z dniem 15 kwietnia 2004 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2004 r. Art. 5 pkt 3 wszedł w życie z dniem 1 maja 2004 r.jednolity tekst ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania .. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794 i 803) lub ustawy z dnia 26 .wprowadzonych ustawą z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 1240) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 28 października 2021 r. 2. z 2021 r., poz. 2268) ..

Przedmiot ustawyOct 27, 2020Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.

opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem .Warszawa, dnia 29 kwietnia 2021 r. Poz. 803 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Art. 1.. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1.. 2 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 października 2005 r. w sprawie progu interwencji socjalnej (Dz. U. poz. 1762).1.. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369) wprowadza się następujące zmiany:Rozporządzenia (wraz ze wskazaniem delegacji ustawowej z ustawy o pomocy społecznej): art. 9 ust.. Przepisy ogólne Rozdział 1.. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:Dec 13, 2021Dz.U.2021.0.2268 t.j.. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje art. 2-7 ustawy z dniaDecyzje lub umowy ustalające opłatę osób, o których mowa w art. 61 ust..

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Ucz się efektywniej rozwiązując test Obserwuj akt Dział I.

Zakres podmiotowy ustawy Ustawa dotyczy osób, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem: 1)MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 1.Apr 24, 2022historycznym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi - rozumie się przez to zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r.; rozumie się przez to także szkodę w środowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o .jednolity tekst ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. poz. 321), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 21 stycznia 2021 r. o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. poz. 432) oraz zmian wynikającychNr 31, poz. 206 i Nr 157, poz. 1241) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001),Art. 4..

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Obserwuj akt Rozdział 1.

(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4, 619 i 762).. Na podstawie art. 16 ust.. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej, wydane lub zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej usta- wy, zachowują moc do dnia w nich określonego, jednak nie dłużej niż do dnia 1 stycznia 2021 r. 3.Mar 17, 20215 days agoDz.U.2021.0.573 t.j..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt